ಸ್ಟಿಫಾನಿಯಾ ಮಿಸ್‌ ಯೂನಿವರ್ಸ್‌

ಬಹಮಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಫಮಿಸ್‌ ಯೂನಿ ವರ್ಸ್‌ಫ ಸುಂದರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ವೆನಿಜುವೆಲಾದ ಸ್ಟಿಫಾನಿಯಾ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್‌ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ.

No Comments to “ಸ್ಟಿಫಾನಿಯಾ ಮಿಸ್‌ ಯೂನಿವರ್ಸ್‌”

add a comment.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.