ಶ್ರೀಮತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ-ಪ್ರಿಯಾಂಕ

ಕ್ಲೀನ. ಶೇವ. ಮಾಡಿದ ಉಪೇಂದ್ರ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸಹಾಯಕನೊ.್ಬನ ಜೊತೆ ಅವರ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಕೂಡ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರ. ಘಿಫಶ್ರೀಮತಿಘಿಫ ಸಿನಿಮಾಚಿತ್ರೀಕರಣದಜಾಗದಲ್ಲಿಕಂಡಚಿತ್ರ.ಸ್ಥಳ,ಏರ.ಪೋಟ.ರ್ಹತ್ತಿರದಜೇಡ.ಗಾರ್ಡನ.. ಶಂಕರೇಗೌಡ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಡಿಸ.ಕ್ಲೋಸರ. ಇಂಗ್ಲಿಷ. ಚಿತ್ರದ ಅಳವಡಿಕೆ. ಹಾಗಂತ   ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕೊಂಡರು. ಐತ.ರಾಜ. ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನೂ .ಳಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಮಾತು ಸೇರಿಸಿದ್ದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಪತ.. ನಾಲ್ಕು ಹಾಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದಷ್ಟುಟಾಕಿಭಾಗದಚಿತ್ರೀಕರಣಮಾತ್ರಬಾಕಿಇದೆ.ನಿಜ.ದುಕಿನಶ್ರೀಮತಿಯೇಈಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿ ಶ್ರೀಮತಿಯಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ

No Comments to “ಶ್ರೀಮತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ-ಪ್ರಿಯಾಂಕ”

add a comment.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.