ಮರೆವು ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾಫಿ ಮದ್ದು

ಕಾಫಿ ಪ್ರಿಯರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಪ. ಕಾಫಿ ಸೇವಿಸುವ .ಗ್ಗೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳ .ಹುದು. ಕಾರಣ ಸಂಶೋಧಕರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿದಿನ ಐದು ಕಪ. ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ಸೇವನೆ ಯಿಂದ ಮರೆವಿನ ರೋಗದಿಂದ ದೂರವಾಗ.ಹುದು. ದಕ್ಷಿಣ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಐದು ಕಪ.ಗಳ ಕಾಫಿ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೊರಕುವ ಕೆಫೈನ. ಪ್ರಮಾಣ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜರ್ನಲ. ಆಫ. ಅಲ.ಝೆಮರ.್ಸ ಡಿಸೀಜ.ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸಂಶೋಧಕರ ಪ್ರಕಾರ ಕಫೈನ. ಮೆದುಳು ಹಾಗೂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮರೆವಿನ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಪ್ರೊಟೀನ.ನ ಅಸಹಜ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡು ತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟ ಮರೆವಿನ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕೆಫೈನ. ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನವಾಗ.ಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೆದುಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಈ ರೋಗದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಸಂಶೋಧಕ ಗ್ಯಾರಿ ಅರೆಂದಾಶ. ಹೇಳಿದ್ದಾರ

No Comments to “ಮರೆವು ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾಫಿ ಮದ್ದು”

add a comment.

Leave a Reply