ಯೂನಿಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆ : ನಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗಳಿಕ

ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದು ತಮ್ಮ ಆನ.ಲೈನ. ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಯೂನಿಕೋಡ.ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಜನತಾಮಾಧ್ಯಮ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ (ಏಪ್ರಿಲ. ೨೦೦೮) ಯೂನಿಕೋಡ.ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಯೂನಿಕೋಡ. .ಳಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಂ. ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಇದುಆಪತ್ರಿಕೆಯವರ ಗಮನಕ್ಕೆ .ಂದಿರುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯೂನಿಕೋಡ. ಇಲ್ಲದೆ ಘಿಫಈ ಪೇಪರ. ಟುಡೆ ಘಿಫಯವರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ವೆಬ.ಸೈಟ.ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಥರದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು .ಳಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ರುವ ಹಲವಾರು ವಿಶಿಷ್ಟತೆಗಳು ಕನ್ನಡ ವೆಬ.ಸೈಟ.ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ. ಇದ ಲ್ಲದೆ,ಈ-ಪೇಪರ. ಟುಡೆಯವರ ಹಲವು ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಇತರ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಯೂನಿಕೋಡ.ನಲ್ಲಿ ಇವೆ. ತುಮ ಕೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿಕೆಯಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಗತಿ ಕೂಡ ಯೂನಿಕೋಡ.ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸ.ಹುದು. ನಮ್ಮ ವೆಬ.ಸೈಟ.ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಚ.ರ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ.್ಸ, ಸ್ನೇಹಿತ ರಿಗೆ ಈ-ಮೇಲ. ಹಾಗೂ ಬ್ಲಾಗ. ಮತ್ತು ಇತರ ಸೋಶಿಯಲ. ನೆಟ.ವಕ.ರ್ನ ಜೊತೆ ಏಕೀಕರಣವೂ ಇದ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಈಗ ಘಿಫಜನತಾಮಾಧ್ಯಮಘಿಫದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ನಮ್ಮದು. ಹಾಸನದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಜಠಿಠಿಟ://ಡಿಡಿಡಿ.ಠಿಡಿಜಿಠಿಠಿಛ್ಟಿ.್ಚಟಞ/ಜಚಠಠಚ್ಞ್ಞಛಿಡಿಠ ಗೆ ಹೋಗಿ. ಘಿಫಜನತಾಮಾಧ್ಯಮಘಿಫ ವೆಬ್‌ಸೈಟನ್ನು ಜಠಿಠಿಟ://್ಜಚ್ಞಚಠಿಜಚಞಚಛಜಢಚಞಚ.ಛಿಟಚಟಛ್ಟಿಠಿಟಛಚಢ.್ಚಟಞ  ಹೋಗಿ ಓದಬಹುದು. ಈ ನ್ಯೂಸ್‌ ಸೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ (ಜಠಿಠಿಟ://್ಜಚ್ಞಚಠಿಜಚಞಚಛಜಢಚಞಚ.ಛಿಟಚಟಛ್ಟಿಠಿಟಛಚಢ.್ಚಟಞ/೨೦೦೯) ಯೂನಿಕೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದಬಹುದು.

No Comments to “ಯೂನಿಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆ : ನಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗಳಿಕ”

add a comment.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.