ಹಣದ ಆಮಿ-ಷ- ತೋರಿ-ಸಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಅಪ-ಹ-ರ-ಣ

ಹಾಸನ : ಅಪ-ರಿ-ಚಿ-ತರು ಗೃಹಿ-ಣಿ- ಯೊ-ಬ್ಬ-ಳಿಗೆ ಹಣದ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಆಕೆಯ ಕೊರ-ಳ-ಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ-ವನ್ನು ಅಪ-ಹ-ರಿ-ಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆ-ದಿದೆ. ಬೂವ-ನ-ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಎಂಬು-ವ-ವರು ತರ-ಕಾರಿ ತರಲು ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಳಿ ನಡೆ-ಯು-ತ್ತಿದ್ದ ಸಂತೆಗೆ ಬಂದಿ-ದ್ದರು. ತರ-ಕಾರಿ ತೆಗೆ-ದು-ಕೊ-ಳ್ಳು-ತ್ತಿ- ದ್ದಾಗ ಅಪ-ರಿ-ಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ-ಯೊಬ್ಬ ಕರ್ಚೀಫ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ವಸ್ತು-ವೊಂದನ್ನು ಬೀಳಿ-ಸಿ-ಕೊಂಡು ಕಾಣ-ದಂತೆ ಹೋದನು. ಅದನ್ನು ಕಂಡ ಜಯಮ್ಮ ಅಪ-ರಿ-ಚಿ-ತ-ನನ್ನು ಕರೆದರು. ಆದರೂ ಆತ ಕೇಳಿ-ಸ-ದ-ವ-ನಂತೆ ಹೋದನು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಪ-ರಿ-ಚಿತ ಹೆಂಗಸು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕರ್ಚೀಫ್ ಗಂಟನ್ನು ಎತ್ತಿ- ಕೊಂಡಳು. ಇದ-ರಲ್ಲಿ ಹಣ ಇದೆ. ಹಂಚಿ- ಕೊ-ಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ಜಯ-ಮ್ಮ-ಳಿಗೆ ಹೇಳಿ- ದ-ಳು. ಆಕೆ-ಯನ್ನು ಶಂಕ-ರಿ-ಪು-ರಂನ ಪಾರ್ಕ್-ನೊ-ಳಗೆ ಕರೆ-ದು-ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಕರ್ಚೀಫ್ ಗಂಟನ್ನು ಬಿಚ್ಚುತ್ತಿ- ದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಬೀಳಿ-ಸಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು. ನನ್ನ ದುಡ್ಡನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆ-ದು-ಕೊಂಡಿ- ದ್ದೀರಿ. ಪೊಲೀ-ಸ-ರಿಗೆ ಹೇಳು-ತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬೆದ-ರಿಕೆ ಹಾಕಿ-ದನು. ಇದ-ರಿಂದ ಅಪ-ರಿ- ಚಿತ ಹೆಂಗಸು ಬೆದ-ರಿ-ದಂತೆ ನಟಿ-ಸಿ-ದಳು. ಕೊರ-ಳಿ-ನ-ಲ್ಲಿ-ರುವ ಸರ-ವನ್ನು ಆತ ಕಿತ್ತು-ಕೊ- ಳ್ಳು-ತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಕಾಣ-ದಂತೆ ನಿನ್ನ ಸೀರೆ ಸೆರ-ಗಿ-ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು-ತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆಕೆ ಜಯ- ಮ್ಮ-ಳಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ-ವನ್ನು ಪಡೆದು ಸೆರ-ಗಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ನಟಿ-ಸಿ-ದಳು. ನಂತರ ಆಕೆ ನಾಪ-ತ್ತೆ-ಯಾ-ದಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮ-ಯದ ನಂತರ ಜಯಮ್ಮ ಸೀರೆ ಸೆರ-ಗಿನ ಗಂಟನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡಿ- ದಾಗ ಅದ-ರಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಇರ- ಲಿಲ್ಲ. ವಂಚ-ನೆಯ ಅರಿ-ವಾಗಿ ಬಡಾ-ವಣೆ ಪೊಲೀ-ಸ-ರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ-ದ್ದಾಳೆ.

One Comment to “ಹಣದ ಆಮಿ-ಷ- ತೋರಿ-ಸಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಅಪ-ಹ-ರ-ಣ”

  1. gagan says:

    ಕುರಿ ಆಗೋರು ಏಲ್ಲಿ ತನ್ಕ ಇರ್ತರೋ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ಕ ಮಾದೋರು ಇರ್ತರೇ…

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.